If I can stop one heart from breaking
07/09/2016
those who dance
15/09/2016

Psalm 23

UJehova ungumalusi wami,

angiyikuswela.

Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza;

uyangiyisa ngasemanzini okuphumula.

Ubuyisa umphefumulo wami;

uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe.

Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa,

angesabi okubi, ngokuba wena unami,

intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza.

Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami;

ugcoba ikhanda lami ngamafutha;

indebe yami iyachichima.

Impela okuhle nomusa kuyakungilandela

imihla yonke yokuphila kwami;

ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade.

 

Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.

Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.

Hy verkwik my siel;

Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.

Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie;

want U is met my:

U stok en U staf dié vertroos my.

U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders;

U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe;

en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae.

 

The Lord is my shepherd; I shall not want. 

He maketh me to lie down in green pastures: 

He leadeth me beside the still waters. 

He restoreth my soul: 

He leadeth me in the paths of righteousness for his name’s sake.

Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, 

I will fear no evil: For thou art with me; 

Thy rod and thy staff they comfort me. 

Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: 

Thou anointest my head with oil; my cup runneth over. 

Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: 

And I shall dwell in the house of the Lord forever.